2312080439

Nota dotycząca prywatności kontrahentów będących osobami fizycznymi 

 1. Administrator danych osobowych

 Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • nawiązać z Tobą współpracę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
 • dokonywać weryfikacji Twojej działalności jako naszego kontrahenta (tzw. screening kontrahentów) – podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzania okresowych postępowań sprawdzających tj. weryfikacji działalności partnerów biznesowych zgodnie z odpowiednimi przepisami (w tym przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego) oraz zasadami etycznymi obowiązującymi w naszej firmie;
 • wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem oraz przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi związanych oraz aby przechowywać dowody księgowe – podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości;
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym w naszym imieniu weryfikację kontrahentów. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Franczyzobiorcom McDonald’s, jeżeli ww. umowa będzie wykonywana z ich udziałem lub w celu umożliwienia im nawiązania z Tobą współpracy biznesowej.
 • Korporacji McDonald’s, w celu realizacji globalnego programu McDonald’s Lease Accounting and Lease Administration, który służy przygotowaniu jednej bazy danych o nieruchomościach, na których zlokalizowane są restauracje McDonald’s celem poprawy zarządzania i zapewniania zgodności ze standardami rachunkowości Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) [ dotyczy umów nieruchomościowych].

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 W związku z potrzebą centralizacji procesu tzw. screeningu kontrahentów w ramach Korporacji McDonald’s i jej spółek zależnych, a także w związku z realizacją globalnego programu McDonald’s Lease Accounting and Lease Administration, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotu mającego siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez zabezpieczenia ustanowione w standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

 Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę – jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli nawiązać współpracy.