Centrum Pomocy McDonald’s®

UWAGA! Ewentualne reklamacje dotyczące promocji „Szklanki Coca-Cola w MojeM Nagrody” należy przesłać na dedykowany adres mailowy szklanki@mcdonalds.pl do dnia 6 listopada 2022 roku.
Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie zawierające opis problemu i żądanie reklamacyjne.

SPRAWDŹ GDZIE ZNALEŹĆ
SPRAWDŹ GDZIE ZNALEŹĆ
SPRAWDŹ GDZIE ZNALEŹĆ

W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych Twoja reklamacja zostanie odrzucona.

Powiedz nam,
w czym możemy Ci pomóc:

Wyniki Twojego wyszukiwania

dla frazy “


Odpowiedz na kilka pytań i razem poszukajmy rozwiązania!

Popularne pytania

  Jak wypełnić formularz danymi z paragonu?
  Oto, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje:

  Zanim przejdziesz do Centrum Pomocy, zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych😊. W sposób odpowiedzialny zbieramy przekazane przez Ciebie dane. Naszym celem jest przede wszystkim pomoc w rozwiązaniu pojawiających się problemów, ale również stałe udoskonalanie naszych usług.
  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   - listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
   - przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl
   - telefonicznie: +48 22 211 58 00
  2. Inspektor ochrony danych
   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
   - przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com
  3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
   Twoje dane osobowe, tj. adres e-mail oraz inne podane przez Ciebie informacje będziemy przetwarzać, aby wyjaśnić okoliczności przedstawionej przez Ciebie sytuacji, udzielić odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrzeć reklamację oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami.
   Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami.
   Odwiedzając naszą stronę pozostawiasz nam również swój adres IP, który może wskazywać położenie urządzenia, z którego korzystasz, ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane Twojej przeglądarki. Dane pozyskiwane są automatycznie – części z nich możesz nam nie przekazywać poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. Dane te będą wykorzystywane do ulepszania funkcjonalności narzędzia.
  4. Informacje dotyczące profilowania
   Podanych przez Ciebie danych osobowych nie wykorzystujemy do profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
  5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
   Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń i ewentualnie przez okres wymagany dla potrzeb sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej).
   Jeśli cel przetwarzania się zmieni (np. w wyniku przedstawionej przez Ciebie oferty nawiążemy współpracę), poinformujemy Cię o tym zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
  6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
   • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: agencjom utrzymującym i obsługującym platformę kontaktową oraz stronę internetową, brokerów i ubezpieczeniowemu czy doradcom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   • ubezpieczycielowi – w przypadku zgłoszenia roszczenia. Ubezpieczyciel jest odrębnym administratorem danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe na podstawie prawa regulującego działalność ubezpieczeniową.
   • Franczyzobiorcy McDonald’s, jeżeli przedstawiona przez Ciebie sytuacja miała miejsce w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę. Franczyzobiorca jest odrębnym administratorem danych osobowych.
  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
   Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Obowiązek podania danych
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację.
  10. Więcej o zasadach ochrony prywatności
   Więcej o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe dowiesz się z Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global