2312080441

Nota dotycząca prywatności przedstawicieli kontrahentów McDonald’s

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na umożliwieniu wykonania umowy zawartej przez McDonald’s z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą;
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych zumową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym w naszym imieniu weryfikację kontrahentów, dostawcom usług komplementarnych względem przedmiotu ww. umowy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Franczyzobiorcom McDonald’s, jeżeli ww. umowa będzie wykonywana z ich udziałem lub w celu umożliwienia im nawiązania z Tobą współpracy biznesowej.

 

 1. Źródła i kategorie danych

Pozyskaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy / zleceniodawcy. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer telefonu.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z potrzebą centralizacji procesu tzw. screeningu kontrahentów w ramach Korporacji McDonald’s i jej spółek zależnych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotu mającego siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez zabezpieczenia ustanowione w standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.