2312072110

Nota dotycząca prywatności w związku z wniesioną reklamacją

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tj. adres e-mail oraz inne podane przez Ciebie informacje, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, aby wyjaśnić okoliczności przedstawionej przez Ciebie sytuacji, rozpatrzeć reklamację oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami.

 

 1. Informacje dotyczące profilowania

Podanych przez Ciebie danych osobowych nie wykorzystujemy do profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń i ewentualnie przez okres wymagany dla potrzeb sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: agencji obsługującej platformę kontaktową, brokerowi ubezpieczeniowemu czy doradcom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • ubezpieczycielowi – w przypadku zgłoszenia roszczenia. Ubezpieczyciel jest odrębnym administratorem danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe na podstawie prawa regulującego działalność ubezpieczeniową.
 • Franczyzobiorcy McDonald’s, jeżeli przedstawiona przez Ciebie sytuacja miała miejsce w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę. Franczyzobiorca jest odrębnym administratorem danych osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację.

 

 1. Więcej o zasadach ochrony prywatności

Więcej o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe dowiesz się z Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s - https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global