Franczyza McDonald’s®

Aplikuj

Dane personalne

Adres zamieszkania

Czy jesteś gotowy zmienić miejsce zamieszkania?

Twoja motywacja

Wyjaśnij, dlaczego chcesz ubiegać się o franczyzę McDonald’s.
Źródła Twojej motywacji są dla nas ważne.

List motywacyjny
CV

Doświadczenie zawodowe

Informacje biznesowe

Źródła finansowania franczyzy (minimalna kwota aktywów 1,8 mln PLN)
W którym województwie chcesz prowadzić restaurację ?(można wybrać wiele)
Skąd dowiedziałeś się o możliwości prowadzenia franczyzy restauracji McDonald’s?(można wybrać wiele)
  Nota dotycząca prywatności franczyzobiorców

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  - przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl
  - telefonicznie: +48 22 211 58 00

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
  - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  - przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  • nawiązać z współpracę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy franczyzy;
  • zarządzać Systemem McDonald’s w Polsce – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwoju naszej sieci i ochronie wspólnych interesów wszystkich jej członków;
  • prowadzić bieżące doradztwo dotyczące zasad działania Systemu McDonald’s oraz umożliwiać Pani/Panu dostęp na naszych systemów i aplikacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu i zarządzaniu relacją franczyzy;
  • dokonywać weryfikacji Pani/Pana działalności – podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzania okresowych postępowań sprawdzających tj. weryfikacji Pani/Pana działalności zgodnie ze standardami McDonald’s, odpowiednimi przepisami (w tym przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego) oraz zasadami etycznymi obowiązującymi w naszej firmie;
  • przeprowadzać tzw. business review – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dokonywania okresowej oceny współpracy z naszymi franczyzobiorcami;
  • realizować globalny program McDonald’s Lease Accounting and Lease Administration, który służy przygotowaniu jednej bazy danych o nieruchomościach, na których zlokalizowane są restauracje McDonald’s – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Korporacji McDonald’s poprawy zarządzania Systemem McDonald’s i zapewniania jego zgodności ze standardami rachunkowości Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR);
  • wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem oraz przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi związanych oraz dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych są nasze obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości;
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  • przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji w przypadku niezawarcia umowy franczyzy, a w przypadku jej zawarcia
  • w okresie obowiązywania umowy franczyzy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

  Możemy przetwarzać Pani/Pana dane także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych). Nie będziemy jednak przechowywać Pani/Pana danych dłużej niż 7 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rozwiązaliśmy współpracę – termin ten wynika ze standardów przyjętych w ramach Korporacji McDonald’s (na podstawie przepisów regulujących praktyki finansowe i ład korporacyjny).

 5. Odbiorcy danych osobowych

  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym w naszym imieniu weryfikację franczyzobiorców, doradcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  • Korporacji McDonald’s.
  • naszym partnerom biznesowym, jeśli świadczone przez nich usługi wymagają bezpośredniego kontaktu z franczyzobiorcami (np. właściciele nieruchomości, zarządcy centrów handlowych) lub są kierowane również do franczyzobiorców (np. usługi serwisowe, szkoleniowe itp.).

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do podmiotów mających siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Dane będą przekazywane w celu umożliwienia i ułatwienia dostępu do systemów i aplikacji wykorzystywanych przez Korporację McDonald’s, w tym technologii wykorzystywanych w restauracjach McDonald’s, platform szkoleniowych i intranetowych. Ponadto dane będą przekazywane dla potrzeb raportowania, analiz statystycznych, audytów, zarządzania ryzykiem, oceny kwalifikacji w ramach procedur due diligence, rozwiązywania sporów, zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, w tym dotyczącymi sprawozdawczości. Ochrona przekazywanych danych jest zapewniona przy pomocy zabezpieczeń ustanowionych w standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz w ramach programu ochrony prywatności „Privacy Shield”. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  b. prawo dostępu do danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Wasze dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego abyśmy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowę franczyzy – jeżeli nie poda nam Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli nawiązać współpracy.