Regulamin świadczenia usług online McDonald’s ([POLSKA])

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2023 roku

UWAGA: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM („REGULAMIN”). ZAWIERA ON INFORMACJE NA TEMAT USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ McDONALD’s, PRAWACH UŻYTKOWNIKA ORAZ NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Instalując, wchodząc lub korzystając z witryn internetowych, aplikacji mobilnych, biuletynów i subskrypcji e-mail oraz innych zasobów cyfrowych, na których umieszczono niniejszy Regulamin lub które się do niego odwołują (łącznie „usługi online”), Użytkownik zawiera umowę z McDonald’s Polska Sp. z o.o. („McDonald’s” lub „my”), spółką prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000097409, o kapitale zakładowym 151.569.758,98 złotych, NIP 521-008-81-10, BDO 000046426, będącą dużym przedsiębiorcą.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości Globalną Politykę Ochrony Prywatności McDonald’s. Nasza polityka ochrony prywatności określa zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania informacji.

Usługi online nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 13 lat. Aby korzystać z usług online należy mieć ukończone 13 lat. Osoby, które ukończyły 13, ale nie ukończyły jeszcze lat 16, są zobowiązane zapoznać się z niniejszym Regulaminem wraz z rodzicem lub opiekunem, który musi potwierdzić, że zrozumiał i zaakceptował jego treść. Dopiero wtedy taka osoba może korzystać z usług online.

Jeżeli Użytkownik (bądź jego rodzic lub opiekun) nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu, będzie zobowiązany bezzwłocznie zaprzestać korzystania z usług online i wystąpić do McDonald’s o zamknięcie wszystkich swoich kont usług online. Z wnioskiem o zamknięcie konta Użytkownik może wystąpić wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@mcdonalds.pl z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta. Zamknięcie konta jest też możliwe przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w aplikacji mobilnej lub tutaj.

Do korzystania z aplikacji mobilnej McDonald’s wymagany jest telefon lub tablet z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym systemem iOS 13 bądź nowszym lub systemem Android 8 bądź nowszym. W przypadku urządzeń z systemem iOS, w których zostało odinstalowane zabezpieczenie blokujące możliwość instalacji aplikacji spoza wirtualnego sklepu AppStore (tzw. jailbreak), lub urządzeń z tzw. zrootowanym systemem Android, nie będzie możliwości założenia lub korzystania z konta użytkownika.

Do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany tylko jeden Użytkownik.

1. O usługach online.

Dostępność produktów i usług. Produkty i usługi McDonald's są dostępne w wielu częściach świata. Natomiast usługi online mogą zawierać opis produktów i usług, które są dostępne lokalnie, w jedynie wybranych częściach świata. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług online na terenie Polski.

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Korzystając z usług online, Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów ruchu drogowego i pozostałych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z USŁUG ONLINE W CZASIE PROWADZENIA POJAZDU LUB POZOSTAWANIA ZA KIEROWNICĄ LUB UKŁADEM STEROWANIA POJAZDU BĘDĄCEGO W RUCHU LUB KTÓRY NIE ZOSTAŁ ZAPARKOWANY. Ze względów bezpieczeństwa, z usług online należy korzystać jedynie wówczas, gdy pozwalają na to przepisy prawa i jest to bezpieczne.

Użytkownik odpowiada za swoje urządzenia oraz konta. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za wszystkie urządzenia, oprogramowanie oraz usługi niezbędne do korzystania w usług online. McDonald’s dokłada starań w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności usług online na urządzeniach spełniających określone powyżej wymagania techniczne. Użytkownik ponosi również wszelkie opłaty z tytułu komunikacji oraz przesyłania danych, podatki z tytułu korzystania z usług online, w tym w przypadku, gdy porozumiewamy się z nim SMS-em, e-mailem lub innymi środkami komunikacji wybranymi przez Użytkownika. Użytkownik może korzystać z usług online wyłącznie na urządzeniach, do korzystania z których jest uprawniony oraz korzystając wyłącznie z legalnego systemu operacyjnego (np. Apple iPhone OS dla urządzeń Apple). W przypadku utworzenia konta usług online, Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie danych logowania (zachowanie poufności loginu i hasła) oraz za wszelkie działania podejmowane na tym koncie. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta usług online i jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji informacji z nim związanych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczną aktualizację wszelkich informacji dotyczących imienia, adresu poczty elektronicznej lub innych danych. McDonald's nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezaktualizowania przez Użytkownika powyższych danych.

Uprawnienia McDonald’s do aktualizacji lub zakończenia świadczenia usług online. McDonald’s może aktualizować, modyfikować lub zakończyć świadczenie usług online (lub dostęp Użytkownika do nich) z powodu zmiany stosowanej oferty handlowej. Aktualizacja, modyfikacja lub zakończenie świadczenia usług online mogą w szczególności polegać na aktualizacji (lub usunięciu funkcjonalności bądź dostępu Użytkownika do) aplikacji mobilnych McDonald’s, które Użytkownik zainstalował na swoim urządzeniu. W takim przypadku McDonald’s każdorazowo zawiadomi Użytkownika o aktualizacji, modyfikacji lub zakończeniu świadczenia usługi online przesyłając informację na konto Użytkownika.

Aktualizacja Regulaminu. Z ważnych powodów McDonald's może także zaktualizować niniejszy Regulamin. Przez ważne powody McDonald’s rozumie wyłącznie:

 1. zmianę polityki wewnętrznej wymuszoną obiektywnie istniejącymi okolicznościami, na które McDonald’s nie ma wpływu,
 2. zmianę zakresu lub sposobu działania aplikacji lub świadczenia usług wynikającą z konieczności dostosowania zakresu lub sposobu działania aplikacji do zmienionej oferty handlowej McDonald’s,
 • konieczność zastosowania się do wiążących przepisów prawa w sytuacji, gdy przepisy te wymuszą zmianę Regulaminu w określonym przez nie zakresie.

W przypadku wprowadzenia w niniejszym Regulaminie zmian, zawiadomimy o tym Użytkownika w odpowiedni sposób, na przykład publikując nowy regulamin w ramach usług online. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z usług online i zamknąć wszelkie utworzone przez siebie konta usług online. Żądanie zamknięcia konta Użytkownik może przekazać wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@mcdonalds.pl z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta. Zamknięcie konta jest też możliwe przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w aplikacji mobilnej lub tutaj.

Podejrzane działania. McDonald's ma prawo do zawieszenia konta Użytkownika, w przypadku:

 • (i) uzasadnionego przekonania McDonald’s o naruszeniu przez Użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji organizowanej w ramach usług online;
 • (ii) przekazania przez Użytkownika McDonald’s lub restauracji biorącej udział w programie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; lub
 • (iii) sprzedaży, przekazania, przeniesienia lub nabycia, lub oferowania sprzedaży, przekazania, przeniesienia lub nabycia jakiejkolwiek korzyści lub punktów w sposób inny niż zgodny z niniejszym Regulaminem; lub
 • (iv) nadużycia polegającego na wykorzystaniu wielu urządzeń, wielu kont Użytkowników, botów itp. objawiającego się np. nadmierną liczba transakcji, nadmierną liczba wymian punktów na nagrody, nienaturalnymi wzorcami transakcyjnymi.

Wiele restauracji jest prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców. Podczas gdy McDonald’s prowadzi i kontroluje świadczenie usług online, nasza spółka nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie większości restauracji. Powodem tego jest to, że większość restauracji jest prowadzana przez niezależnych przedsiębiorców - franczyzobiorców McDonald’s. McDonald’s i franczyzobiorcy McDonald’s zwani będą dalej łącznie „restauracjami” lub „operatorami restauracji”. Każdy operator restauracji samodzielnie odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa i wymogów regulacyjnych, za wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, jak również za przestrzeganie przepisów prawa pracy. Firma oraz adres operatora restauracji podane są na paragonie.

Linki do ofert pracy umieszczone w usługach online. Jako pracodawcy, McDonald's i wszyscy franczyzobiorcy realizują politykę równych szans w zatrudnieniu. Usługi online mogą zawierać linki do ofert pracy pochodzących od poszczególnych restauracji. Restauracja, która złożyła ofertę pracy odpowiada za określenie zakresu obowiązków, wszystkie decyzje w zakresie rekrutacji, a także pozostałe sprawy związane z zatrudnieniem pracownika w swoim przedsiębiorstwie. Ani McDonald’s, ani jej spółka dominująca nie otrzymuje kopii podania o pracę w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę, nie posiada też kontroli nad tym, czy dana osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną lub zatrudniona, podobnie jak nie ma wpływu na politykę i procedury zatrudnienia stosowane przez franczyzobiorców. Ani McDonald’s, ani jej spółka dominująca nie zatrudnia franczyzobiorców, którzy pozostają niezależnymi przedsiębiorcami. W przypadku zatrudnienia przez restaurację prowadzoną na zasadach franczyzy, to franczyzobiorca, a nie McDonald’s lub jej spółka dominująca (McDonald’s Corporation), staje się pracodawcą danej osoby.

Jak się z nami skontaktować? W przypadku pytań lub uwag odnośnie usług online, prosimy o wejście do sekcji „Kontakt” aplikacji mobilnej. W każdej chwili można też odwiedzić https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe.

2. Procedury przetwarzania informacji oraz komunikacja z Użytkownikiem.

Globalna Polityka Ochrony Prywatności McDonald’s. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników usług online określone są w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s. Polityka ochrony prywatności opisuje nasze procedury przetwarzania informacji, w tym w zakresie ich pozyskiwania, wykorzystywania i udostępniania.

Komunikacja z Użytkownikiem. W ramach usług online, Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania od McDonald’s e-maili lub powiadomień typu ‘push’. Wybór każdej z wymienionych opcji komunikacji, oznaczać będzie zgodę Użytkownika na otrzymywanie tą drogą komunikatów marketingowych, transakcyjnych i innych wiadomości od McDonald’s. McDonald’s może wykorzystać informacje przekazane przez Użytkownika do komunikacji z Użytkownikiem na zasadach określonych w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s.

Generalna rezygnacja z komunikacji. Użytkownik może wybrać sposób, w jaki będziemy się z nim kontaktować. Preferencje w zakresie komunikacji są generalnie dostępne wraz z instrukcjami, jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości, w profilu konta Użytkownika usług online. Istnieje również możliwość zmiany sposobu komunikacji w ustawieniach urządzenia. Ponadto, nasze wiadomości mogą zawierać opcję rezygnacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ustawienie preferencji w zakresie komunikacji może okazać się konieczne odrębnie dla każdego sposobu komunikacji. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wygodne sposoby zarządzania przez Użytkownika preferencjami w zakresie komunikacji, konieczne może okazać się odrębne ustawienie preferencji dla każdej usługi online. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych komunikatów technicznych dotyczących konta oraz dokonywanych transakcji (np. potwierdzenie płatności, dane do zmiany hasła, uwierzytelnienie dwuetapowe), jedynym sposobem, aby ich nie otrzymywać może okazać się zamknięcie konta Użytkownika usług online. Wreszcie, pragniemy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy wiadomości są otrzymywane od restauracji działającej na zasadach franczyzy, rezygnacja z nich musi nastąpić bezpośrednio w systemie danej restauracji.

Zamknięcie konta. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług online i usunąć swoje konto. Żądanie zamknięcia konta Użytkownik może przekazać wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@mcdonalds.pl z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta. Zamknięcie konta jest też możliwe przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w aplikacji mobilnej lub tutaj.

McDonald’s automatycznie usunie konto Użytkownika w przypadku, w którym Użytkownik przez okres 24 (dwudziestu czterech) pełnych miesięcy kalendarzowych nie wykonał jakiejkolwiek aktywności związanej z korzystaniem z aplikacji, przez co należy rozumieć w szczególności:

 • brak uruchomienia aplikacji
 • brak skorzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności aplikacji
 • brak wyświetlenia reklamy
 • brak jakiejkolwiek czynności w ramach Programu Lojalnościowego
 • brak odebrania jakichkolwiek powiadomień pochodzących z aplikacji

(„Okres Braku Aktywności”).

Usunięcie konta nastąpi według stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego po upływie Okresu Braku Aktywności. Usuwanie konta może zająć od 1 (jednego) do 5 (pięciu) dni roboczych (przez co należy rozumieć dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt). W takiej sytuacji jakakolwiek aktywność Użytkownika w ramach aplikacji w okresie od upływu Okresu Braku Aktywności do faktycznego usunięcia konta nie będzie miała wpływu na usunięcie konta, zaś zgromadzone w tym czasie punkty oraz niezrealizowane oferty rabatowe zostaną anulowane wraz z usunięciem konta bez prawa do wynagrodzenia i możliwości ich odzyskania.

Konto Użytkownika nie podlega dziedziczeniu ani przeniesieniu na inną osobę.

3. Składanie zamówień w restauracji

Ta część odnosi się do zamówień składanych za pośrednictwem usług online. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed złożeniem w ten sposób pierwszego zamówienia. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie usługi online umożliwiają składanie zamówień.

O składaniu zamówień. Dzięki funkcjonalności składania zamówień za pośrednictwem aplikacji goście otrzymują możliwość konfigurowania i złożenia własnego zamówienia jeszcze przed wizytą w restauracji. Składanie zamówień w ten sposób możliwe jest tylko w restauracjach realizujących tego typu zamówienia.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem usług online wymaga uprzedniego zarejestrowania konta Użytkownika. Do rejestracji wymagane są następujące dane: imię oraz adres e-mail.

Rejestracja metody płatności. Złożenie zamówienia za pośrednictwem usług online wymaga również uprzedniego zarejestrowania karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności np. Apple Pay lub Google Pay (dalej łącznie „karta płatnicza”), za pomocą której realizowana będzie płatność za zamówienie.

McDonald's i franczyzobiorcy korzystają z usług zewnętrznych dostawców w celu bezpiecznego przechowywania informacji o karcie płatniczej Użytkownika oraz realizowania płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz restauracji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na sprawdzenie przez McDonald's lub zewnętrznego dostawcę ważności rejestrowanej karty płatniczej. Użytkownik potwierdza, że osiągnął wiek pozwalający na korzystanie i jest uprawniony do korzystania z zarejestrowanej karty płatniczej.

Nabycie produktów bezpośrednio od restauracji. Zamówienia są przekazywane bezpośrednio do restauracji wybranej przez Użytkownika, a umowa sprzedaży zamówionych produktów jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a restauracją realizującą zamówienie (jej operatorem). Za przygotowanie i wydanie zamówionych produktów odpowiedzialna jest restauracja, w której Użytkownik odbiera zamówienie. Lista restauracji wraz z danymi identyfikującymi sprzedawcę znajduje się w załączniku.

Konfigurowanie zamówienia. Realizacja zamówień za pośrednictwem usług online przebiega w następujący sposób. Po wybraniu zakładki „Zamów i odbierz” Użytkownik konfiguruje własne zamówienie i składa je w wybranej przez siebie restauracji. Możliwość zakupu produktów uzależniona jest od ich dostępności w restauracji wybranej przez Użytkownika - niektóre produkty dostępne są tylko w wybranych restauracjach lub w określonych porach dnia. W przypadku, gdy Użytkownik uruchomił w swoim urządzeniu usługi lokalizacyjne, automatycznie wybrana zostanie najbliższa restauracja. Użytkownik, który nie włączył usług lokalizacyjnych lub który nie chce złożyć zamówienia w najbliższej restauracji, musi samodzielnie wybrać restaurację, w której składa zamówienie. Jeżeli w dalszej części Regulaminu nie wskazano inaczej, zakup produktów i obciążenie karty płatniczej Użytkownika następuje po wyborze sposobu odbioru zamówienia, jego potwierdzeniu i dokonaniu płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Zakupione produkty należy odebrać bezpośrednio w restauracji, w której złożono zamówienie.

Uwaga! Składane zamówienie może obejmować maksymalnie 37 produktów.

Składając zamówienie Użytkownik może korzystać z kuponów (ofert rabatowych) udostępnionych w aplikacji. Zasady korzystania z ofert rabatowych opisane są szczegółowo w części 4 niniejszego Regulaminu, w sekcji „Oferty rabatowe”.

Opcje odbioru zamówienia. W celu odbioru produktów zakupionych za pośrednictwem usług online, należy skorzystać z jednej z opcji: (1) odbiór przy ladzie serwisowej wewnątrz restauracji, (2) dostarczenie produktów do stolika, (3) odbiór w okienku na linii McDrive, bądź (4) dostarczenie produktów do samochodu na parkingu („Parkuj i odbierz”). Niektóre opcje odbioru są dostępne jedynie w niektórych restauracjach lub w określonych porach dnia.

 • Wybierając opcję odbioru przy ladzie serwisowej wewnątrz restauracji, Użytkownik otrzyma komunikat informujący o:
 • Nazwie i adresie wybranej restauracji
 • Miejscu odbioru produktów (lada serwisowa)
 • Należnej cenie
 • Metodzie płatności
 • Czasie przygotowania produktów (wyrażonym w minutach)

Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zamówienie jest przekazywane do restauracji. Z tą chwilą następuje obciążenie karty płatniczej Użytkownika i rozpoczęcie przygotowywania produktów. Przed potwierdzeniem zamówienia i dokonaniem płatności Użytkownik powinien upewnić się, że znajduje się w takiej odległości od restauracji, które umożliwi odbiór produktów o oznaczonym czasie. Jeżeli Użytkownik włączył usługi lokalizacyjne a w chwili składania zamówienia znajduje się daleko od restauracji, może otrzymać komunikat z prośbą o ponowne potwierdzenie zamiaru złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma komunikat z potwierdzeniem miejsca odbioru produktów i numerem zamówienia.

Zamówione produkty należy odebrać w ciągu 5 minut od chwili przygotowania.

 • Wybierając opcję dostarczenia produktów do stolika, Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie numeru znajdującego się na stoliku i następnie otrzyma komunikat informujący o:
 • Nazwie i adresie wybranej restauracji
 • Miejscu odbioru produktów (numer stolika)
 • Należnej cenie
 • Metodzie płatności
 • Czasie przygotowania produktów (wyrażonym w minutach)

Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zamówienie jest przekazywane do restauracji. Z tą chwilą następuje obciążenie karty płatniczej Użytkownika i rozpoczęcie przygotowywania produktów. Jeżeli Użytkownik włączył usługi lokalizacyjne a w chwili składania zamówienia znajduje się poza restauracją, może otrzymać komunikat z prośbą o ponowne potwierdzenie zamiaru złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma komunikat z potwierdzeniem numeru stolika, do którego produkty zostaną dostarczone.

Zamówione produkty należy odebrać w ciągu 5 minut od chwili przygotowania.

Uwaga! Z opcji dostarczenia produktów do stolika należy korzystać wyłącznie po zajęciu miejsca przy stoliku, do którego produkty mają zostać dostarczone. W przypadku braku wolnych miejsc siedzących, należy wybrać w aplikacji inny sposób odbioru zamówienia lub poczekać na zwolnienie się miejsca lub stolika.

 • Wybierając opcję odbioru w okienku na linii McDrive, Użytkownik otrzyma komunikat informujący o:
 • Nazwie i adresie wybranej restauracji
 • Miejscu odbioru produktów (linia McDrive)
 • Należnej cenie
 • Metodzie płatności

Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik otrzyma numer zamówienia, który należy przekazać pracownikowi restauracji po przybyciu na linię McDrive. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje obciążenie karty płatniczej Użytkownika i przekazanie zamówienia do restauracji. Rozpoczęcie przygotowywania produktów nastąpi jednak dopiero po przybyciu na linię McDrive i przekazaniu numeru zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie pojawi się na linii McDrive i nie poda numeru zamówienia w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane a płatność podlega zwrotowi; zwrot powinien nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni. Tak samo stanie się, jeżeli Użytkownik przybędzie na linię McDrive i poda numer zamówienia przed upływem 2 godzin od jego złożenia, ale po związanej z porą dnia zmianie oferty produktowej restauracji. Przed potwierdzeniem zamówienia i dokonaniem płatności Użytkownik powinien zatem upewnić się, że znajduje się w takiej odległości od restauracji, które umożliwi odbiór produktów o oznaczonym czasie.

 • Wybierając opcję dostarczenia produktów do samochodu na parkingu („Parkuj i odbierz”), Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie, odpowiednio oznaczonego numeru miejsca parkingowego, na którym zatrzymał pojazd i następnie otrzyma komunikat informujący o:
 • Nazwie i adresie wybranej restauracji
 • Miejscu odbioru produktów (numer miejsca parkingowego)
 • Należnej cenie
 • Metodzie płatności
 • Czasie przygotowania produktów (wyrażonym w minutach)

Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zamówienie jest przekazywane do restauracji. Z tą chwilą następuje obciążenie karty płatniczej Użytkownika i rozpoczęcie przygotowywania produktów. Jeżeli Użytkownik włączył usługi lokalizacyjne a w chwili składania zamówienia znajduje się poza terenem restauracji, może otrzymać komunikat z prośbą o ponowne potwierdzenie zamiaru złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma komunikat z potwierdzeniem numeru miejsca parkingowego, do którego produkty zostaną dostarczone.

Zamówione produkty należy odebrać w ciągu 5 minut od chwili przygotowania.

Uwaga! Z opcji dostarczenia produktów do samochodu na parkingu („Parkuj i odbierz”) należy korzystać wyłącznie po zaparkowaniu pojazdu na miejscu parkingowym, do którego produkty mają zostać dostarczone. W przypadku braku wolnych miejsc przeznaczonych do odbioru zamówienia poprzez ”Parkuj i odbierz”, należy wybrać w aplikacji inny sposób odbioru zamówienia lub poczekać na zwolnienie się miejsca lub stolika.

Zamknięcie restauracji, brak produktu. Jeżeli Użytkownik zgłosi się po odbiór po zamknięciu restauracji, nie będzie mógł odebrać zakupionych produktów a płatność nie zostanie zwrócona (wyjątkiem jest opcja odbioru w okienku na linii McDrive - szczegóły powyżej). Dlatego przed potwierdzeniem zamówienia i dokonaniem płatności Użytkownik powinien upewnić się, że zdąży zgłosić się w restauracji po odbiór produktów przed jej zamknięciem.

Jeżeli przed przybyciem Użytkownika / podaniem kodu zamówienia zmieni się oferta produktowa w danej restauracji (np. nastąpiła zmiana oferty śniadaniowej na ofertę klasyczną), bądź jeżeli któryś z zamówionych produktów przestał być dostępny – prosimy o rozmowę z pracownikiem restauracji w celu podjęcia decyzji o anulowaniu zamówienia bądź wymianie niedostępnych produktów na inne o tej samej wartości. 

Ceny produktów. Każda restauracja samodzielnie ustala obowiązujące w niej ceny produktów. Ceny produktów są cenami brutto (tj. obejmują podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce). W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy ceną produktu uwidocznioną w aplikacji, a ceną zastosowaną w restauracji, prosimy skontaktować się z restauracją, w której produkt został nabyty, w celu otrzymania zwrotu nadpłaty. W każdym przypadku obowiązuje cena niższa.

Co zrobić, jeśli mam pytanie dotyczące obciążenia karty płatniczej? W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obciążeń karty płatniczej lub zastrzeżeń dotyczących transakcji i związanego z nią obciążenia karty płatniczej prosimy o kontakt z Twoim bankiem. Bank udziela informacji o obowiązujących jego klientów procedurach i zasadach zwalniania oczekujących na rozliczenie kwot transakcji.

Co mam zrobić, jeśli podejrzewam oszustwo na moim koncie? W przypadku podejrzenia nieprawidłowych lub nieautoryzowanych obciążeń na koncie, należy natychmiast skontaktować się z bankiem. Należy również natychmiast zaktualizować swoje hasło. Powszechnie zalecaną praktyką jest stosowanie haseł o dużej złożoności oraz odmiennych kombinacji nazwy użytkownika i hasła dla każdego konta.

Anulowanie zamówienia, zwrot pieniędzy. Użytkownik ma możliwość aktualizacji lub rezygnacji z zamówienia w dowolnym momencie do momentu potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności (naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”). Po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności zamówienia nie można anulować. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, ze względu na niezadowalającą jakość produktu lub z jakiegokolwiek innego zasadnego powodu, należy skontaktować się z restauracją, w której dokonano zakupu albo poprzez zakładkę „Kontakt” dostępną w menu aplikacji (jako temat zgłoszenia wybierz “Zamów i odbierz”).

4. Program MojeM Nagrody

Wstęp. Poniższe postanowienia opisują zasady programu MojeM Nagrody. Program MojeM Nagrody obejmuje oferty rabatowe (okazYEAH!) oraz Program Lojalnościowy.

Program MojeM Nagrody obowiązuje we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce z wyłączeniem restauracji zlokalizowanych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Korzystanie. Aby korzystać z programu MojeM Nagrody, należy zarejestrować konto Użytkownika aplikacji. Użytkownicy, którzy zarejestrowali konto na potrzeby korzystania z usług online przed uruchomieniem programu MojeM Nagrody, mogą korzystać z programu kontynuując korzystanie z usług online po dniu jego uruchomienia. Korzystanie z programu MojeM Nagrody możliwe jest wyłącznie w restauracjach uczestniczących w tym programie.

Oferty rabatowe. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej Użytkownicy mogą otrzymywać oferty rabatowe – okazYEAH!. W przypadku ofert rabatowych obowiązują następujące ogólne warunki:

 • Z oferty rabatowej mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy aplikacji mobilnej McDonald’s.
 • Oferta rabatowa obowiązuje w terminie wskazanym bezpośrednio w kuponie lub określonym w regulaminie akcji promocyjnej. Jeżeli terminu takiego nie wskazano, oferta rabatowa obowiązuje w czasie udostępnienia kuponu w aplikacji mobilnej.
 • Możliwość skorzystania z oferty rabatowej uzależniona jest od pory dnia i związanej z nią oferty produktowej (oferta śniadaniowa, oferta klasyczna).
 • Możliwość skorzystania z oferty rabatowej uzależniona jest ponadto od oferty produktowej dostępnej w danej restauracji.
 • Oferta rabatowa nie jest dostępna w usłudze McDelivery.
 • O ile kupon nie wskazuje inaczej, z oferty rabatowej można skorzystać więcej niż jeden raz, przy czym w ramach jednej transakcji z danej oferty rabatowej można skorzystać tylko jeden raz. Ograniczenia dotyczące odbioru Nagród w ramach Programu Lojalnościowego określone są w sekcji Limit Nagród poniżej.
 • W ramach jednej transakcji można skorzystać z oferty rabatowej udostępnionej jednemu użytkownikowi na jednym urządzeniu mobilnym. Nie ma możliwości łączenia ofert rabatowych udostępnionych różnym użytkownikom.
 • Ceny produktów poza ofertą rabatową mogą się różnić w poszczególnych restauracjach.
 • Ceny produktów obowiązujące poza ofertą rabatową i oferta produktowa podane są w aplikacji oraz w cenniku dostępnym w restauracji.
 • Podana przy ofercie rabatowej informacja o najniższej cenie produktu obowiązującej dotyczy cen z okresu 30 dni poprzedzających udostępnienie oferty rabatowej i odwołuje się do najniższej ceny produktu wynikającej z cenników obowiązujących w restauracjach McDonald’s w Polsce. Informacja ta może nie uwzględniać ceny produktu wynikającej z cennika obowiązującego w restauracji, w której Użytkownik korzysta z oferty rabatowej, ani ceny obowiązującej w ramach ewentualnej wcześniejszej promocji lokalnej dostępnej w którejkolwiek z restauracji McDonald’s w Polsce, ani personalizowanych ofert kierowanych do poszczególnych Użytkowników.
 • Informacje o restauracjach i godzinach obowiązywania oferty śniadaniowej oraz o ofercie McCafé® dostępne są na mcdonalds.pl.
 • Ponadto w przypadku konkretnej oferty rabatowej mogą obowiązywać szczególne zasady, które zostaną podane w aplikacji obok oferty.

Ważne. Oferty rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze. Oferty rabatowe nie są zbywalne.

Jak zrealizować ofertę rabatową. Oferta rabatowa jest realizowana podczas składania zamówienia:

 • przez aplikację, poprzez skorzystanie z zakładki “Zamów i odbierz” (szczegóły w sekcji 3 niniejszego Regulaminu - Składanie zamówień w restauracji)
 • w kasie lub kiosku, poprzez aktywowanie kuponu i zeskanowanie kodu oferty w czasie wskazanym w kuponie (nie krótszym niż 1 minuta), bądź
 • na linii McDrive, poprzez aktywowanie kuponu i zeskanowanie kodu oferty lub podanie jej kodu alfanumerycznego pracownikowi przyjmującemu zamówienie, w czasie wskazanym w kuponie (nie krótszym niż 1 minuta).

Program Lojalnościowy. W ramach Programu Lojalnościowego użytkownicy mogą zbierać punkty i wymieniać je na Nagrody. Użytkownik otrzymuje punkty w oparciu o cenę produktu, za nabycie którego przyznawane są punkty, w wysokości 1 pkt za każde 10 groszy zapłaconej ceny. Produkty, za których nabycie przyznawane są punkty, są wyświetlane w aplikacji.

O liczbie punktów przyznawanych za nabycie określonego produktu decyduje cena produktu w restauracji, w której jest on nabywany. Ponieważ jeden produkt może mieć różną cenę w poszczególnych restauracjach, w zależności od miejsca jego zakupu Użytkownik może otrzymać inną liczbę punktów.

Punkty nie są przyznawane za nabycie produktów bez zapłaty ceny w zamian za wcześniej zgromadzone punkty; jeżeli zgromadzone punkty są wykorzystywane na nabycie produktu po obniżonej cenie, wówczas podstawą do ewentualnego przyznania punktów jest faktycznie zapłacona cena. Punkty nie są przyznawane w zamian za darowizny przekazywane na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda.

Punkty za nabycie produktu objętego programem uzyskuje się w restauracji uczestniczącej w programie, podczas składania zamówienia: 

 • w kasie lub kiosku, poprzez zeskanowanie swojej karty lojalnościowej w aplikacji lub oferty rabatowej; bądź
 • na linii McDrive, poprzez zeskanowanie swojej karty lojalnościowej w aplikacji lub oferty rabatowej bądź też poprzez przekazanie kodu alfanumerycznego (karty lojalnościowej lub oferty rabatowej) pracownikowi przyjmującemu zamówienie,
 • Poprzez złożenie zamówienia przez aplikację w zakładce “Zamów i odbierz” (szczegóły w części 3 Regulaminu - Składanie zamówień w restauracji).

Dodanie uzyskanych punktów do konta Użytkownika powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Złożenie zamówienia bez zachowania powyższych zasad powoduje brak możliwości otrzymania punktów oraz ubiegania się o nie.

Zakazane jest przywłaszczanie punktów za produkty nabywane przez inną osobę.

Kampanie bonusowe lub promocje. Od czasu do czasu, McDonald's może organizować kampanie bonusowe lub promocje przyspieszające zdobywanie punktów, które umożliwiają Użytkownikowi otrzymanie punktów na inne niż opisane powyżej sposoby. Szczegółowe informacje dotyczące kampanii bonusowych lub promocji będą udostępniane w ramach takiej kampanii lub promocji. 

Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć. W danym momencie na koncie Użytkownika może znajdować się maksymalnie 30000 (trzydzieści tysięcy) punktów ("Limit Punktów"). Jeśli nabycie produktu objętego programem spowodowałoby przekroczenie Limitu Punktów, Użytkownik nie otrzyma punktów powyżej Limitu Punktów. O zbliżaniu się do Limitu Punktów i następnie jego przekroczeniu Użytkownik zostanie poinformowany osobnym komunikatem w aplikacji.

Maksymalna liczba punktowanych transakcji. Dokonując więcej niż jednej transakcji jednego dnia (00:00:00-23:59:59) Użytkownik może uzyskać punkty jedynie podczas pierwszych 15 transakcji. Pod pojęciem transakcji należy rozumieć zarówno zakup produktów objętych programem, jak również dokonywaną w aplikacji wymianę punktów na Nagrodę, niezależnie od tego czy Nagroda zostanie ostatecznie odebrana lub wykorzystana przez Użytkownika. Poczynając od 16. transakcji dokonanej tego dnia punkty nie zostaną przyznane, nawet jeśli transakcja obejmuje produkt objęty programem.

Wymienianie punktów. W zamian za zgromadzone punkty, Użytkownik może odbierać Nagrody. W celu dokonania wymiany punktów na Nagrodę, Użytkownik musi skorzystać z aplikacji McDonald's. Nagrody można odbierać w restauracjach uczestniczących w programie MojeM Nagrody.

Nagrody. Lista dostępnych Nagród oraz liczba punktów wymagana do uzyskania poszczególnych Nagród są określone w zakładce Nagrody w aplikacji.

W Programie Lojalnościowym przewidziane są Nagrody w postaci rabatów przy zakupie produktów McDonald’s.

Rabat przy zakupie produktu McDonald’s ma postać oferty rabatowej udostępnianej w zakładce MojeM. Nagrody w postaci rabatów są dostępne przez cały czas trwania Programu Lojalnościowego, tzn. w każdym momencie istnieje możliwość wymiany punktów na rabat przy zakupie produktu McDonald’s. Lista dostępnych w danym momencie rabatów może ulegać zmianie. Zasady korzystania z ofert rabatowych określa sekcja “Oferty rabatowe”. Ofertę rabatową należy wykorzystać w terminie jej obowiązywania, w przypadku niewykorzystania oferty punkty nie podlegają zwrotowi.

Poza Nagrodami w postaci rabatów, w ramach oddzielnie organizowanych akcji promocyjnych dostępne mogą być nagrody rzeczowe lub nagrody cyfrowe. Szczegóły akcji promocyjnej są określane w odrębnym regulaminie.

Limit Nagród. Jednego dnia (00:00:00-23:59:59) Użytkownik może odebrać maksymalnie 5 Nagród.

Wygaśnięcie punktów. Punkty tracą ważność po upływie 365 dni od ich uzyskania, z końcem miesiąca kalendarzowego. Przy wymianie punktów na Nagrody w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty uzyskane najdawniej.

Zwrot ceny. McDonald's ma prawo anulowania punktów, jeżeli produkt, za nabycie którego punkty zostały przyznane, został następnie z jakiegokolwiek powodu zwrócony i w związku z tym zwrotem dokonano również całościowego bądź częściowego zwrotu jego ceny. Powyższa reguła dotyczy również wymiany produktów (tj. zwrotu produktu za zwrotem ceny i zakup innego produktu), chyba że wymiana obejmuje produkty o równej wartości punktowej.

Ważne. McDonald's zastrzega sobie prawo do nieakceptowania ofert rabatowych lub punktów, jeżeli doszło do ingerencji w aplikację, oferty lub punkty, a skutkiem takiego działania było niezgodne z prawem uzyskanie nienależnej oferty lub zwiększenie liczby punktów.

Ważne. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są zbywalne. Z chwilą usunięcia konta przez Użytkownika bądź z winy Użytkownika, jak również w sytuacji usunięcia konta przez McDonald’s z powodu braku aktywności Użytkownika (upływu Okresu Braku Aktywności), niezrealizowane oferty rabatowe i punkty są anulowane bez prawa do wynagrodzenia i możliwości ich odzyskania. 

Zakończenie Programu Lojalnościowego. McDonald's ma prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego, jeżeli wydarzenia niezależne od McDonald’s uniemożliwią jego dalsze prowadzenie.

Dodatkowe regulaminy i informacje. Wszelkie instrukcje i regulaminy określone w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących ofert rabatowych lub Programu Lojalnościowego stanowią uzupełnienie niniejszego Regulaminu, a w przypadku niezgodności pomiędzy nimi postanowienia zawarte w Regulaminie mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi instrukcjami, warunkami i zasadami. O ile nie wskazano inaczej, pojęcia zdefiniowane w niniejszym Regulaminie zachowują swoje znaczenie w instrukcjach i regulaminach, o których mowa powyżej.

Użytkownik nabywa produkty bezpośrednio od restauracji. Użytkownik nabywa produkty bezpośrednio w restauracji, zaś umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i McDonald’s (jeżeli restaurację prowadzi McDonald’s Polska Sp. z o.o.) lub pomiędzy Użytkownikiem i franczyzobiorcą, którego restauracja realizuje zamówienie (jeżeli prowadzi ją franczyzobiorca). Podmiot prowadzący restaurację, w której Użytkownik nabywa zamówiony produkt, odpowiada za jego przygotowanie i wydanie Użytkownikowi. Lista restauracji wraz z danymi identyfikującymi sprzedawcę znajduje się w załączniku.

Ceny produktów. Każdy podmiot prowadzący restaurację samodzielnie ustala obowiązujące w niej ceny. Ceny są cenami brutto (tj. obejmują podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce). W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy ceną produktu uwidocznioną w aplikacji, a ceną zastosowaną w restauracji, prosimy skontaktować się z restauracją, w której produkt został nabyty, w celu otrzymania zwrotu nadpłaty. W każdym przypadku obowiązuje cena niższa.

Zwroty produktu McDonald’s. W przypadku chęci zwrotu produktu, niezależnie od powodu zwrotu, należy skontaktować się z restauracją, w której produkt został nabyty.

5. Prawa konsumenta i reklamacje.

Prawa konsumenta. Zakup produktów żywnościowych w restauracjach McDonald’s za pośrednictwem aplikacji McDonald’s stanowi tzw. umowę na odległość. Obowiązki sprzedawcy określa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

Na podstawie ustawy o prawa konsumenta informujemy, że:

 • Przedmiotem umowy sprzedaży są wybrane produkty oferowane w restauracjach McDonald’s w Polsce, tj. burgery, frytki, sałatki, ciepłe i zimne napoje, desery, lody itp.
 • Sprzedawcą produktów jest, w zależności od restauracji, spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o. bądź franczyzobiorca McDonald’s. Lista restauracji wraz z danymi identyfikującymi sprzedawcę znajduje się w załączniku.
 • Składanie i realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem aplikacji McDonald’s, na zasadach przedstawionych w niniejszym dokumencie.
 • Obowiązują ceny produktów wskazane w aplikacji McDonald’s w zakładce dotyczącej danej restauracji. Ceny tych samych produktów w poszczególnych restauracjach McDonald’s mogą się różnić.
 • Zakupione produkty wydawane są na miejscu w restauracji.
 • Wydane produkty powinny być zgodne ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem. Użytkownik powinien sprawdzić jakość i kompletność wydanych produktów bezpośrednio po ich wydaniu oraz niezwłocznie zgłosić stwierdzoną wadę lub brak produktu.
 • Z uwagi na charakter zamawianych produktów zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności.

Reklamacje. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia mogą być złożone w dowolnej formie, w tym u kasjera na miejscu w restauracji albo za pośrednictwem aplikacji. Reklamacje dotyczące programu MojeM Nagrody lub działania aplikacji McDonald’s powinny być składane za pośrednictwem aplikacji.

W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem aplikacji wybierz opcję „Kontakt” dostępną w menu aplikacji a następnie właściwy temat zgłoszenia (np. “Zamów i odbierz” jeśli reklamacja dotyczy zakupu produktów za pośrednictwem aplikacji). Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy rejestracji konta. Brak odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uznania zasadności reklamacji, jeżeli wada lub brak produktu nie zostały zgłoszone niezwłocznie po wydaniu.

6. Prawa do usług online oraz licencje.

Prawa własności intelektualnej McDonald’s. Wszelkie bez wyjątku prawa do usług online stanowią wyłączną własność McDonald’s lub licencjodawców McDonald’s. W celu uniknięcia wątpliwości, termin „usługi online” obejmuje wszelkie treści usług online, takie jak w szczególności tekst, obrazy, grafikę, logotypy, nagłówki stron, ikony przycisków, obrazy, pliki dźwiękowe, pobrania cyfrowe, kompilacje danych, oprogramowanie, znaki towarowe, znaki usługowe, wizualizacje, audio, wideo, dane i inne materiały (razem zwane „treścią”), jak również każdy element usług online. Usługi online nie są sprzedawane Użytkownikom, a jedynie udostępniane na zasadach licencji. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie skutkuje przeniesieniem lub udzieleniem tych praw Użytkownikowi. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które zagrażałyby, ograniczały lub narażały na szwank prawa przysługujące McDonald’s lub licencjodawcom McDonald’s.

Licencja na korzystanie z usług online. Użytkownik otrzymuje osobistą, niewyłączną, nieprzenoszalną i odwołalną licencję na korzystanie z usług online wyłącznie we własnych celach prywatnych, niekomercyjnych, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, termin „korzystanie” obejmuje dostęp, wchodzenie w interakcje oraz wyświetlanie. Użytkownikowi nie udziela się żadnej innej licencji lub praw, w sposób dorozumiany lub na innych zasadach, niż licencja i prawa udzielone mu w sposób wyraźny na podstawie niniejszego Regulaminu. McDonald’s zastrzega sobie wszelkie inne prawa.

Informacja o znakach towarowych. Znaki towarowe, znaki usługowe oraz wszelkie elementy graficzne, w tym wygląd i sposób działania, usług online stanowią przedmiot praw McDonald’s lub licencjodawców. Usługi online mogą także zawierać nazwy, znaki towarowe oraz znaki usługowe osób trzecich stanowiące ich własność.

7. Materiały przekazane przez Użytkowników oraz niezamówione koncepcje

Materiały przekazane przez Użytkowników. Niektóre z usług online mogą umożliwiać Użytkownikom przesyłanie komentarzy, uwag, sugestii, pomysłów, grafiki, zdjęć, pytań, reklamacji lub innych informacji umieszczonych lub przekazanych McDonald’s za pośrednictwem usług online (łącznie, „przekazane materiały”). McDonald’s nie ma obowiązku wykorzystania przekazanych materiałów ani, za wyjątkiem reklamacji, reagowania na ich otrzymanie.

Niezamówione koncepcje. McDonald’s z zasady nie uwzględnia niezamówionych koncepcji i pomysłów. Mimo że doceniamy zainteresowanie i czas poświęcony McDonald’s, nie jesteśmy w stanie analizować nowych koncepcji pochodzących spoza systemu McDonald’s. Gdyby jednak spółka McDonald’s chciała wykorzystać takie koncepcje lub pomysły, to skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uregulowania wzajemnych praw i obowiązków z tym związanych.

8. Dozwolone wykorzystanie i ograniczenia związane z usługami online.

Dozwolone wykorzystanie i inne ograniczenia. W odniesieniu do usług online (w tym treści), Użytkownik nie może podejmować żadnej z następujących czynności, ani też zezwalać osobom trzecim na ich podjęcie:

 1. Korzystać z usług online w jakichkolwiek celach, które są niezgodnie z prawem lub zabronione w myśl niniejszego Regulaminu;
 2. Usuwać lub dokonywać zmiany informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach zastrzeżonych;
 3. Podejmować prób bezprawnego uzyskania praw własności intelektualnej do treści chronionych prawami McDonald’s;
 4. Korzystać, kopiować, rozpowszechniać, publikować, eksponować, ujawniać, przesyłać na serwer, umieszczać w Internecie lub przekazywać usług online na zasadach komercyjnych;
 5. Wypożyczać, oddawać w najem, zbywać, udzielać sublicencji, użyczać, tłumaczyć, scalać, dokonywać adaptacji, cesji lub transferu bądź łączyć lub włączać usługi online do innych programów lub usług;
 6. Dezasemblować, dekompilować, odtwarzać, kopiować w formie kodu źródłowego lub obiektowego lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o usługi online;
 7. Przekazywać lub udostępniać usługi online z naruszeniem regulacji dotyczących reglamentacji technologii lub kontroli eksportu;
 8. Wykorzystywać lub uruchamiać nieautoryzowane technologie lub systemy zautomatyzowane w celu uzyskania dostępu do usług online lub ekstrakcji treści z usług online, w tym w szczególności pająki, roboty, programy typy screen scraper lub przeglądarki offline;
 9. Podejmować prób zablokowania, uszkodzenia, przeciążenia, osłabienia lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do usług online, sieci McDonald’s lub kont użytkowników związanych z usługami online.

9. Ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności McDonald’s. ANI McDONALD’S ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW SYSTEMU McDONALD’S NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, STRATY LUB UTRACONE DANE - W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWYM KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG ONLINE

Usługi osób trzecich. Usługi online mogą zawierać linki lub umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z witryn internetowych, materiałów do pobrania, treści, serwisów społecznościowych lub innych usług cyfrowych osób trzecich (łącznie „usługi osób trzecich”). U takich osób trzecich mogą obowiązywać odrębne warunki i zasady lub polityki ochrony prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać, zanim rozpocznie korzystanie z tych usług osób trzecich. McDonald’s nie jest powiązana z żadną z usług osób trzecich. McDONALD’S ANI POZOSTALI CZŁONKOWIE SYSTEMU McDONALD’S NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z USŁUG OSÓB TRZECICH LUB Z NIMI ZWIĄZANE. W przypadku, gdyby McDonald’s powziął uzasadnione podejrzenie, że usługi osób trzecich stwarzają ryzyko wyrządzenia szkody w majątku Użytkownika, treści odnoszące się do tych usług zostaną niezwłocznie usunięte z usług online.

Wydarzenia od nas niezależne. McDONALD’S ANI POZOSTALI CZŁONKOWIE SYSTEMU McDONALD’S NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYWIĄZANIE SIĘ PRZEZ McDONALD’S Z JEJ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU, SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z WYDARZENIAMI NIEZALEŻNYMI OD MCDONALD’S. Gdyby wydarzenia takie miały miejsce, wypełnienie przez McDonald’s obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu zostanie zawieszone na czas trwania tego zdarzenia. McDonald’s może, nie będąc jednak zobowiązaną, do podjęcia zasadnych wysiłków w celu znalezienia rozwiązania, które umożliwi McDonald’s wywiązanie się z jej obowiązków wynikających z Regulaminu pomimo przedmiotowego zdarzenia.

10. Aplikacje Apple

Warunki i zasady Apple, Inc. („Apple”) (dostępne pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html), w tym zawarte w nich warunki użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji (Licensed Application End User) („warunki Apple”) zostają włączone do niniejszego Regulaminu, stanowiąc jego uzupełnienie. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług online za pośrednictwem systemu Apple („Aplikacja Apple”), Użytkownik również przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

 • Apple nie jest zobowiązana do zapewnienia jakichkolwiek usług wsparcia lub serwisu w związku z Aplikacją Apple. W przypadku pytań odnośnie wsparcia lub serwisu w zakresie Aplikacji Apple, Użytkownik powinien skontaktować się z McDonald’s, a nie z Apple;
 • z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszego Regulaminu stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z posiadania lub korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Apple powstają pomiędzy Użytkownikiem i McDonald’s (nie zaś pomiędzy Użytkownikiem lub inną osobą i Apple);

oraz

 • w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią, która twierdzi, że posiadanie lub korzystanie przez Użytkownika (zgodnie z niniejszym Regulaminem) z Aplikacji Apple narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, Apple nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia. Jeżeli Aplikacja Apple nabyta przez Użytkownika nie spełnia obowiązujących warunków gwarancji, Użytkownik może zawiadomić Apple, która może zrefundować Użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji Apple na warunkach i zasadach obowiązujących w danym czasie w Apple. Z tym zastrzeżeniem oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Apple nie udziela ani nie zawiera żadnej gwarancji, warunku lub innych uzgodnień związanych z Aplikacją Apple i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu roszczeń, strat, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju w związku z Aplikacją Apple lub korzystaniem przez Użytkownika lub innej osoby z Aplikacji Apple bądź poleganiem na zawartych w niej treściach.

11. Postanowienia różne

 • McDonald's nie składa żadnych oświadczeń, z których wynikałoby, że usługi online będą właściwe lub dostępne poza terytorium Polski. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług online w innych lokalizacjach, Użytkownik odpowiada za zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych.
 • Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu, zgodnie z którym jest on interpretowany, jest prawo polskie, niezależnie od zasad wynikających z przepisów kolizyjnych. Użytkownik zgadza się na jurysdykcję sądów powszechnych w Polsce dla celów wszelkich postępowań prawnych wynikających bądź związanych z niniejszym Regulaminem lub usługami online. Właściwość sądów zostanie określona zgodnie z odnośnymi przepisami prawa. Użytkownik może również dochodzić ochrony przed sądami arbitrażowymi, o ile spełnione zostaną warunki prowadzenia takiego postpowania.
 • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek konsumenta. Rejestr podmiotów uprawnionych zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.uokik.gov.pl.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) podajemy link do platformy ODR: Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu).
 • Mimo że niniejszy Regulamin reguluje usługi online w stosunkach pomiędzy McDonald’s i Użytkownikiem (i mimo że Apple nie jest stroną niniejszych warunków), Apple oraz Członkowie Systemu McDonald’s są beneficjentami niniejszego Regulaminu nie będąc jego stroną i będzie im przysługiwało prawo dochodzenia od Użytkownika praw przysługujących McDonald’s na podstawie niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim Regulamin ten ich dotyczy; poza tymi podmiotami nie występują żadni inni beneficjenci niniejszego Regulaminu niebędący jego stroną.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Tłumaczenie Regulaminu na inny język zostało sporządzone wyłącznie dla wygody Użytkownika i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, obowiązująca będzie wersja polska.
 • Po odwołaniu niniejszego Regulaminu lub wycofaniu zezwolenia na korzystanie przez Użytkownika z usług online, wszystkie prawa przyznane Użytkownikowi w myśl niniejszego Regulaminu wygasną, z tym, że niniejszy Regulamin będzie nadal obowiązywać w stosunku do wcześniejszego korzystania przez Użytkownika z usług online oraz wszystkich spraw związanych lub wynikających z tego korzystania.
 • Każdy z warunków i każda z zasad zawarte w niniejszym Regulaminie mają charakter podzielny i mogą funkcjonować niezależnie. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają pełną moc i skuteczność prawną.
 • Jeżeli McDonald’s nie będzie egzekwować od Użytkownika wykonania któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeżeli McDonald’s nie będzie dochodzić lub będzie opóźniać dochodzenie przysługujących jej praw wobec Użytkownika, nie będzie to oznaczało rezygnacji przez McDonald’s z przysługujących jej praw wobec Użytkownika ani że Użytkownik nie jest zobowiązany do wypełnienia tych obowiązków.