REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Z OKAZJI DRUGICH URODZIN McDELIVERY

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej organizowanej z okazji drugich Urodzin McDelivery (,,Akcja Promocyjna” lub ,,Akcja”).
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez z Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 (,,Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna organizowana jest za pośrednictwem platformy UberEATS. Zasady działania platformy UberEATS określa jej operator.
 4. W Akcji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, które oferują produkty McDonald’s za pośrednictwem platformy UberEATS (,,Restauracje McDonald’s”).
 5. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja usługi McDelivery polegającej na zamawianiu produktów McDonald’s za pośrednictwem platformy Uber Eats.

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I MECHANIZM AKCJI

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w dniach od 1 do 31 lipca 2019 roku.
 2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy platformy UberEATS. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest złożenie zamówienia na produkty McDonald’s (,,Zamówienie”).
 3. Osoby biorące udział w Akcji Promocyjnej mogą skorzystać z oferty promocyjnej, zgodnie z poniższymi zasadami:
  DATA OFERTA PROMOCYJNA
  1-5 lipca do każdego Zamówienia FANTA Madness 0,5l gratis
  6-7 lipca 2 x BIG MAC® w cenie jednego
  8-12 lipc do każdego Zamówienia FANTA Madness 0,5l gratis
  13-14 lipca darmowa dostawa Zamówienia z kodem: mcdstolat
  15-19 lipca do każdego Zamówienia FANTA Madness 0,5l gratis
  20 lipca do każdego Zamówienia powyżej 30,00 zł (nie wlicza się kosztów dostawy) worek gratis (oferta dostępna do wyczerpania zapasów)
  21 lipca do każdego Zamówienia powyżej 30,00 zł (nie wlicza się kosztów dostawy) para skarpet gratis (oferta dostępna do wyczerpania zapasów)
  22-26 lipca do każdego Zamówienia FANTA Madness 0,5l gratis
  27-28 lipca darmowa dostawa Zamówienia z kodem: mcdstolat
  29-31 lipca do każdego Zamówienia FANTA Madness 0,5l gratis
 4. Aby skorzystać z darmowej dostawy w dniach: 13-14 oraz 27-28 lipca 2019 roku przy składaniu Zamówienia należy wprowadzić kod promocyjny: ,,mcdstolat” (w polu ,,wpisz kod promocyjny” w aplikacji mobilnej lub w zakładce ,,promocje” na stronie www). Po wprowadzeniu kodu promocyjnego, cena zamówienia zostanie automatycznie obniżona.
 5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać:
 2. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej w dniu następującym po dniu złożenia Zamówienia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.mcdonalds.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zmiany regulaminu na stronie internetowej www.mcdonalds.pl .
 2. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/omcdonalds/ regulaminy/ oraz t.uber.com/mcdstolatt.uber.com/mcdstolat .