Trwa ładowanie...

08.03.2019 piątek

McDonald’s promuje różnorodność i równouprawnienie płci

W Międzynarodowym Dniu Kobiet McDonald’s ogłasza nową strategię korporacyjną pod hasłem „Better Together: Gender Balance & Diversity”, której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet i zwiększenie równouprawnienia w rozwijaniu kariery zawodowej.

Strategia nosi hasło BETTER TOGETHER: Gender Balance & Diversity (Razem lepiej: Równouprawnienie płci i różnorodność). Do roku 2023 r. korporacja McDonald’s planuje zwiększyć reprezentację kobiet na wszystkich szczeblach organizacji, wyrównać szanse rozwoju kariery między płciami, a także promować udział kobiet w biznesie i ich wpływ na rozwój marki. Aby dobitniej podkreślić zaangażowanie firmy w kwestię równouprawnienia McDonald’s stał się sygnatariuszem Zasad Równego Traktowania ONZ Women.

Obecnie kobiety zajmują 30% stanowisk zarządzających wyższego szczebla w organizacji i 41% stanowisk dyrektorskich i wyższych w McDonald’s na całym świecie. W Polsce aż 75% restauracji prowadzą kierowniczki. Wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla spółki McDonald’s Polska blisko połowa to kobiety.

Równe traktowanie płci i różnorodność wzmacniają McDonald’s – powiedział David Fairhurst, Executive Vice President and Chief People Officer, McDonald’s Corp. McDonald’s wraz ze wszystkimi franczyzobiorcami zatrudnia niemal 2 miliony osób na całym świecie i jest jednym największych pracodawców kobiet. Naszym celem jest, by każda osoba, od szeregowego pracownika po kadrę zarządzającą, otrzymuje pełne wsparcie i możliwość pełnego wykorzystania jej potencjału. Ale chcemy również stymulować pozytywne zmiany w skali globalnej. Zachęcamy franczyzobiorców, dostawców i innych partnerów do wdrażania działań mających na celu równouprawnienie płci i zwiększanie różnorodności, tak by zmiany te objęły miliony kobiet na całym świecie. Nasza nowa strategia określa konkretne cele i sposoby ich realizacji.   

Strategia McDonald’s opiera się na czterech filarach. Są to:

poziom reprezentacji: dbanie, by udział kobiet na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji był równy bądź lepszy od średniej na rynku pracy;

awans zawodowy: zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w rozwijaniu karier zawodowych;

uznanie: docenianie głosu kobiet i ich znaczenia dla biznesu. Postępy w tym zakresie będą prezentowane w skali globalnej;

zasięg: wykorzystanie skali i wpływu McDonald’s, by organizacje franczyzowe i dostawcy wdrażali strategie służące równowadze płci i różnorodności. Pozwoli to objąć zasięgiem tych działań miliony kobiet na całym świecie.

Dodatkowo McDonald’s wdroży programy edukacyjne i rozwojowe, aby wspierać kobiety w osiąganiu swoich celów. Interesującą propozycją jest pilotażowa inicjatywa pod hasłem Women in Tech, czyli Kobiety w branży technologicznej. Za pomocą unikalnego programu edukacji i wsparcia finansowego pracownice mają szansę zdobyć nowe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i wielu innych.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie udziału kobiet w tych branżach, a także wspieranie pracowników w rozwoju ich kariery – zarówno w ramach pracy dla McDonald’s, jak i poza nią. Pilotażowy program ruszy na wiosnę w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości obejmie swoim zasięgiem kolejne kraje.

W celu zwiększenia liczby kobiet na różnych poziomach organizacji i promować ich rozwój McDonald’s wprowadzi nienacechowane płciowo opisy stanowisk personelu biurowego i obsługi restauracji. Dodatkowo zwiększy wysiłki na rzecz różnorodności w procesach rekrutacyjnych, a także zainwestuje w narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do rozpoznawania i eliminowania uprzedzeń przy wyborze kandydatów. McDonald’s dokona również analizy składu zespołów pracowniczych o szczególnym potencjale, oraz będzie promować równouprawnienie płci i wspierać rozwój kariery poprzez udział w programach mentoringowych i sponsoringowych dla menagerów.

Aby podkreślić zaangażowanie spółki w temat równouprawnienia kobiet, CEO McDonald’s Steve Easterbrook i inni wysocy rangą przedstawiciele korporacji wykorzystali także LinkedIn, czyli największą na świecie stronę z ofertami pracy. W Dniu Kobiet zmienili swoje zdjęcia profilowe na obraz przedstawiający odwrócone łuki McDonald’s (logo przypomina literę M, po odwróceniu, literę W, jak w słowie Women). Liderzy chcą zwrócić uwagę na pojawiające się nieświadomie uprzedzenia, a także konieczność walki z nimi. Do tej pory przeszło 10 000 pracowników McDonald’s wzięło udział w szkoleniu służącym rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu takim uprzedzeniom. Marka planuje rozszerzanie zasięgu programu, oraz włączenie szkolenia do istniejących narzędzi edukacyjnych, procesów zarządzania pracownikami, rozwoju przywództwa oraz szkoleń dla firm współpracujących.

Więcej na: https://news.McDonalds.com/press/press-releases/gender-balance-and-diversity-womens-day-2019

Więcej na: https://www.youtube.com/user/McDonaldscorp/videos