Regulamin akcji promocyjnej i konkursu
„McCafé – Letnia aktywacja 2019”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „McCafé – Letnia aktywacja 2019” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną ” lub „Promocją”) oraz konkursu przeprowadzanego podczas trwania Promocji.

1.2. Organizatorem Promocji jest McDonald’s Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, REGON: 012050075, NIP: 5210088110, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 151.569.758,98 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja produktów McDonald’s. Akcja Promocyjna (w tym organizowany podczas Promocji konkurs) odbywa się za pośrednictwem dostępnej w sklepie Google Play oraz App Store aplikacji mobilnej McDonald’s „McCafé Moments” (zwanej dalej „ Aplikacją McCafé Moments”).

1.4. Promocja oparta jest na dwóch jednocześnie wykorzystywanych mechanizmach:

(a) promocji produktowej, podczas której będą przyznawane Nagrody Gwarantowane, oraz

(b) konkursu kreatywnego (zwanego dalej „Konkursem”).

na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Czas trwania Promocji (w tym Konkursu organizowanego w czasie trwania Promocji): rozpoczęcie – 3 lipca 2019, od godz. 5:00 rano, a w przypadku restauracji otwieranych w późniejszych godzinach – od momentu otwarcia restauracji, zakończenie – 31 sierpnia 2019 r., godz. 23:59 (czas ten obejmuje sprzedaż produktów promocyjnych Organizatora oraz wykonywanie przez Uczestników zadań zleconych przez Organizatora opisanych w niniejszym Regulaminie w celu wygrania przez Uczestnika określonej nagrody).

1.6. Promocją objęte są dokonane w czasie trwania Promocji zakupy produktów promocyjnych Organizatora, tj. napojów gorących w kubku z grafikami autorstwa polskiej plakacistki Martyny Wójcik-Śmierskiej. W okresie trwania Promocji w kubkach z grafikami autorstwa Martyny Wójcik-Śmierskiej sprzedawane są wszystkie napoje gorące na wynos będące w ofercie Organizatora, z wyjątkiem Espresso i Double Espresso.

1.7. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce za wyjątkiem restauracji zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 1. Odbiór Nagród Gwarantowanych możliwy jest tylko w punktach, które posiadają w swojej ofercie produkt stanowiący Nagrodę Gwarantowaną, w związku z czym Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do odbioru Nagrody Gwarantowanej upewnić się, że w restauracji McDonald’s, w której Uczestnik chciałby odebrać przysługującą mu Nagrodę Gwarantowaną, odbiór taki jest możliwy. Organizator informuje, że odbiór Nagród Gwarantowanych nie jest możliwy w restauracjach McDonald’s znajdujących się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

1.8. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

(a) „Aplikacja Mobilna” – oznacza aplikację mobilną McDonald’s dostępną w sklepie Apple AppStore lub Google Play, umożliwiającą m.in. dostęp do informacji o promocjach i nowościach w restauracjach McDonald’s, aktualne menu, wyszukiwarkę restauracji Mc Donald’s.

(b) „Komisja Konkursowa” – oznacza komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców w ramach Konkursu organizowanego podczas trwania Promocji. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób: jeden przedstawiciel Organizatora, Martyna Wójcik-Śmierska lub osoba przez nią wskazana, jeden przedstawiciel "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa, KRS 0000022939, NIP 5251917804. Podczas Konkursu po zakończeniu każdej Tury Konkursu organizowane będzie posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 3 najbardziej kreatywnych historii o wakacjach, tj. projektów kubków wykonanych za pomocą kreatora Aplikacji McCafé Moments, zgłoszonych przez Uczestników. Z każdego posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół zgodnie z wzorem załączonym do Regulaminu (Załącznik nr 1).

(c) „Nagroda Gwarantowana” – oznacza kupon promocyjny Ekstra OKAZYEAH do wykorzystania w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania w Aplikacji Mobilnej, umożliwiający zakup wybranego napoju (tj. kawy lub napoju kawowego z wyjątkiem Espresso i Double Espresso) objętego Promocją w cenie 2 zł (słownie: dwa złote) brutto. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 kupon rabatowy (Nagrodę Gwarantowaną) dziennie w czasie trwania Promocji. Kupon rabatowy umożliwia zakup za cenę 2 zł brutto następujących napojów (kaw lub napojów kawowych): Kawa z mlekiem (mała/średnia/duża), Kawa czarna (mała/średnia/duża), Cappuccino (małe/średnie/duże), Café Latte (małe/średnie/duże), Flat White (małe/średnie), Iced Latte (średnie/duże).

(d) „Nagroda Główna” – oznacza voucher Itaka o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) przeznaczoną na podatek, zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu. Organizator przewiduje przyznanie 8 Nagród Głównych (8 x voucher Itaka) za wykonanie zadania konkursowego przeprowadzanego podczas Promocji, na zasadach opisanych w Regulaminie. Vouchery obsługuje biuro podróży ITAKA (spółka Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 7542686316, REGON 532179139). Każda Nagroda Główna (voucher) uprawnia do skorzystania z oferty biura podróży ITAKA (wyboru wycieczki) – do wartości 10 000 zł brutto. Voucher będzie można zrealizować wyłącznie w jednym ze wskazanych na voucherze biur podróży ITAKA na terenie Polski. Uczestnik (zwycięzca Nagrody Głównej) ma możliwość wyboru droższej usługi bezpośrednio u usługodawcy (biura podróży ITAKA), zobowiązując się przy tym do pokrycia różnicy w cenie wybranej wycieczki oraz posiadanego vouchera. Vouchery ważne są do 30 czerwca 2020 r.

(e) „Nagroda II stopnia” – oznacza plakat wykonany indywidualnie przez Martynę Wójcik-Śmierską na bazie projektu zwycięzcy Konkursu o wartości 615 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczoną na podatek, zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu. Organizator przewiduje przyznanie 24 Nagród II stopnia za wykonanie zadania konkursowego przeprowadzanego podczas Promocji, na zasadach opisanych w Regulaminie. Plakaty będą stanowić artystyczne wyrażenie historii, które zostały nagrodzone Nagrodami II stopnia. Plakaty będą przekazywane w formie wydruku kolorowego, na papierze kredowym o gramaturze 200 gr/m3 w formacie B2.

(f) „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą konto w social media, tj. na platformie Facebook lub Instagram, spełniającą warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Promocji (w tym w Konkursie) na warunkach określonych Regulaminem. Profil Uczestnika w social media, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykorzystywany przez Uczestnika w celu wzięcia udziału i wygrania nagrody w Promocji zgodnie z zapisami pkt 2.2. i następne Regulaminu, nie może być fikcyjny. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji (w tym w Konkursie) pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. W przypadku zwycięzców Konkursu, którzy posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, Organizator będzie taką zgodę weryfikował obligatoryjnie poprzez przyjęcie pisemnego poświadczenia opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego przy odbiorze nagrody.

(g) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Promocji i Konkursu „McCafé – Letnia aktywacja 2019”.

(h) „Konkurs” – oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora w czasie trwania Promocji, na zasadach opisanych w Regulaminie.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie spowodują one pogorszenia sytuacji Uczestników Akcji Promocyjnej, w szczególności nie spowodują pogorszenia warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, oraz zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej McDonald’s Polska sp. z o.o. pod adresem www.mcdonalds.pl.

1.10. Akcja Promocyjna (w tym Konkurs) nie jest „grą losową”, „zakładem wzajemnym” lub „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j.).

1.11. W Promocji i Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub pracownicy "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Uczestnictwo i nagrody w Promocji

2.1. W celu wzięcia udziału w Promocji należy:

(a) pobrać z konta deweloperskiego Organizatora w AppStore lub Google Play Aplikację McCafé Moments i następnie zainstalować ją na urządzeniu mobilnym. Do korzystania z Aplikacji McCafé Moments wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego w wersji oprogramowania co najmniej: Android 4.4+ albo iOS 11+. Pobranie Aplikacji McCafé Moments jest również możliwe poprzez zeskanowanie kodu QR bezpośrednio z kubka napoju objętego Promocją,

(b) dokonać zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, w dowolnej restauracji McDonald’s (za wyjątkiem restauracji zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 1) napoju gorącego w nowym letnim papierowym kubku z grafikami autorstwa Martyny Wójcik-Śmierskiej (wszystkie napoje gorące z wyjątkiem Espresso i Espresso Double),

(c) zeskanować kod QR z kubka w opakowaniu promocyjnym, o którym mowa w lit. b powyżej, za pomocą Aplikacji McCafé Moments,

(d) wykorzystując kreator Aplikacji McCafé Moments, ozdobić kubek, tworząc „własną letnią historię” (historię o wakacjach), postępując zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Aplikacji McCafé Moments, tj.:

(i) wybrać jedną z trzech postaci umieszczonych na grafice, obejrzeć filmik z wybraną postacią,

(ii) zaprojektować swój autorski kubek (stworzyć własną etykietę) z użyciem m.in. 5 naklejek dostępnych w kreatorze Aplikacji McCafé Moments umożliwiającym widok całego kubka, przy czym Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na kubku widoczny jest logotyp McCafé, a etykieta stworzona przez Uczestnika w kreatorze Aplikacji McCafé Moments zostanie utrwalona w wybranym przez Uczestnika fragmencie, tj. w sposób opisany w pkt 2.1.(e)(ii) poniżej,

(e) zapisać projekt udekorowanego kubka (wykonać zdjęcie) za pośrednictwem kreatora Aplikacji McCafé Moments na urządzeniu mobilnym poprzez:

(i) wyrażenie zgody na dostęp Aplikacji McCafé Moments do aparatu i albumu na urządzeniu mobilnym,

(ii) wykonanie zdjęcia stworzonej etykiety z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości (dostępnej w Aplikacji McCafé Moments) z zastrzeżeniem, iż tylko wybrana część kubka (etykiety) będzie widoczna na zdjęciu,

(iii) kliknięcie w Aplikacji McCafé Moments w „zapisz ”, co spowoduje zapisanie się utworzonego w kreatorze Aplikacji McCafé Moments zdjęcia w albumie na urządzeniu mobilnym.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że zdjęcie stworzone w kreatorze Aplikacji McCafé Moments zostanie automatycznie opatrzone znakiem towarowym Organizatora oraz unikatowym numerem.

2.2. Uczestnik może udostępnić zdjęcie na swoim profilu w social media na platformie Facebook lub Instagram z hashtagiem LatoMcCafe (#LatoMcCafe) klikając w Aplikacji McCafé Moments w „ udostępnij”, co spowoduje przejście do profilu Uczestnika odpowiednio na platformie Facebook lub Instagram w celu udostępnienia zdjęcia stworzonego w kreatorze Aplikacji McCafé Moments. Profil w social media nie może być fikcyjny (udostępnienie zdjęcia w publicznym poście jest warunkiem udziału w Konkursie, o którym mowa w rozdziale 3. Regulaminu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe ustawienia udostępniania treści na profilu Uczestnika na platformie Facebook lub Instagram, w szczególności za ustawienia uniemożliwiające udostępnienie zdjęcia stworzonego w kreatorze Aplikacji McCafé Moments w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (post publiczny).

2.3. Nagrody Gwarantowane zostaną wydane Uczestnikom w formie oferty rabatowej Ekstra-OKAZYEAH dostępnej w Aplikacji Mobilnej. Po spełnieniu warunków i wykonaniu poleceń Organizatora wskazanych w pkt 2.1., w Aplikacji McCafé Moments pojawi się alfanumeryczny kod, który należy wpisać w Aplikacji Mobilnej McDonald’s w dedykowanej sekcji, a następnie oferta pojawi się w zakładce OKAZYEAH.

2.4. Aby odebrać Nagrodę Gwarantowaną (skorzystać z oferty rabatowej), należy wejść do sekcji OKAZYEAH w Aplikacji Mobilnej, wybrać wygrany kupon elektroniczny i zatwierdzić go do wydania. Zatwierdzony do wydania kupon elektroniczny ważny jest przez 5 (słownie: pięć) minut od momentu zatwierdzenia do wydania. W tym czasie należy go okazać przy kasie w punkcie sprzedaży lub przy okienku McDrive lub przyłożyć kod kreskowy z kuponu do czytnika kasy samoobsługowej (KIOSKU). Po upływie tego czasu kupon elektroniczny wygasa i nie może być wykorzystany, tj. Uczestnik traci prawo do Nagrody Gwarantowanej związanej z niewykorzystanym kuponem elektronicznym oraz Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora jakikolwiek ekwiwalent za niewykorzystany kupon elektroniczny.

2.5. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 kupon rabatowy dziennie (jedną Nagrodę Gwarantowaną dziennie).

2.6. Uczestnik może skorzystać z oferty rabatowej, stanowiącej Nagrodę Gwarantowaną w Akcji Promocyjnej, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, tj. od dnia ujawnienia kodu alfanumerycznego w Aplikacji McCafé Moments Uczestnika.

2.7. Nagrody Gwarantowane w Akcji Promocyjnej otrzymane jednorazowo przez Uczestników nieprowadzących działalności gospodarczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.8. Zakup produktu w ramach Nagrody Gwarantowanej (tj. wykorzystaniem kuponu elektronicznego) wyklucza możliwość otrzymania przy tym zakupie hologramu przewidzianego na zasadach opisanych w odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego McCafé.

3. Uczestnictwo i nagrody w Konkursie

3.1. Konkurs jest organizowany w czasie trwania Akcji Promocyjnej, tj. od 3 lipca 2019 r. (godz. 5:00) do 31 sierpnia 2019 r. (godz. 23:59) i podzielony jest na osiem tur, (zwanych dalej łącznie „ Turami”, a każda z osobna „Turą”), zgodnie z poniższym harmonogramem:

(a) 03.07 (godz. 5:00) - 10.07 (godz. 23:59) – I Tura,

(b) 11.07 (godz. 00:01) – 17.07 (godz. 23:59) – II Tura,

(c) 18.07 (godz. 00:01) – 24.07 (godz. 23:59) – III Tura,

(d) 25.07 (godz. 00:01) – 31.07 (godz. 23:59) – IV Tura,

(e) 01.08 (godz. 00:01) – 07.08 (godz. 23:59) – V Tura,

(f) 08.08 (godz. 00:01) – 14.08 (godz. 23:59) – VI Tura,

(g) 15.08 (godz. 00:01) – 21.08 (godz. 23:59) – VII Tura,

(h) 22.08 (godz. 00:01) – 31.08 (godz. 23:59) – VIII Tura.

3.2. W Konkursie biorą udział Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy prawidłowo wypełnili polecenia Organizatora opisane w Rozdziale 2. powyżej (punkt 2.1.), a ponadto udostępnili udekorowany kubek (zdjęcie) na swoim profilu w social media zgodnie z punktem 2.2. i upublicznili ten post (post publiczny).

3.3. Uczestnicy rywalizują w ramach każdej Tury Konkursu o to, który z nich wykona najbardziej kreatywną „własną letnią historię” (historię o wakacjach), tj. zaprojektuje własny kubek, wykorzystując mechanizm opisany w Rozdziale 2. powyżej, przy czym ocenie w Konkursie podlegać będzie jedynie utrwalony przez Uczestnika fragment etykiety, tj. zdjęcie wykonane zgodnie z pkt 2.1.(e)(ii) powyżej. Ocena stopnia kreatywności, w jakim Uczestnik wykonał zadanie stworzenia „letniej historii” z wykorzystaniem Aplikacji McCafé Moments, tj. zaprojektowania własnego kubka, zależy od swobodnego uznania Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa, dokonując oceny, o której mowa w poprzednim zdaniu, uwzględni w szczególności: kreatywność, oryginalność i walory artystyczne zgłoszonych projektów.

3.4. W każdej Turze Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców Konkursu, którym przyzna odpowiednio:

(a) za I miejsce – Nagrodę Główną i Nagrodę II stopnia,

(b) za II miejsce – Nagrodę II stopnia,

(c) za III miejsce – Nagrodę II stopnia.

3.5. Wyniki Konkursu będą ogłaszane co tydzień, do 48 godzin po zakończeniu każdej Tury Konkursu, zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt 3.1. powyżej.

3.6. Informacje o zwycięzcach Konkursu pojawią się w dedykowanym poście na platformie Facebook, na oficjalnym profilu marki McDonald’s, każdorazowo do 48 godzin po zakończeniu danej Tury Konkursu. W związku z powyższym w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie Konkursu zaleca się Uczestnikom monitorowanie profilu McDonald’s na platformie Facebook.

3.7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dodatkowe kwoty pieniężne, o których mowa w pkt 1.8.(d) i 1.8.(e) Regulaminu, są przeznaczone na pokrycie należnego od zwycięzców tych nagród podatku dochodowego od wygranej w Konkursie i nie zostaną im wydane. Organizator, działający jako płatnik podatku, potrąci te kwoty przed wydaniem nagród i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku od wygranej w Konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do dokonania takiego potrącenia.

3.8. Uczestnicy, którzy zostali zwycięzcami danej Tury Konkursu, w kolejnych Turach nie mogą uczestniczyć w dalszej rywalizacji konkursowej, tj. w ramach całego Konkursu mogą otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną lub Nagrodę II stopnia.

3.9. Uczestnik, który nie został zwycięzcą danej Tury Konkursu, może brać dalej udział w rywalizacji konkursowej z zastrzeżeniem, iż post Uczestnika udostępniony w ramach poprzedniej Tury Konkursu, który nie został nagrodzony Nagrodą Główną lub Nagrodą II stopnia, nie bierze już udziału w kolejnej Turze.

3.10. Aby odebrać Nagrodę Główną lub Nagrodę II stopnia w Konkursie, każdy zwycięzca musi w terminie 2 tygodni liczonych od dnia zamieszczenia informacji na profilu McDonald’s o zwycięzcach danej Tury Konkursu:

(a) skontaktować się z Organizatorem poprzez Messenger (jeżeli udostępnił zwycięski projekt kubka na platformie Facebook) lub Direct Message (jeżeli udostępnił zwycięski projekt kubka na platformie Instagram) w celu otrzymania informacji na temat odbioru nagrody;

(b) przekazać Organizatorowi swój adres e-mail;

(c) przesłać z adresu e-mail przekazanego zgodnie z lit. (b) powyżej, wiadomość email na adres: latomccafe@mcdonalds.pl, podając następujące dane w treści: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

3.11. Nagroda Główna lub Nagroda II stopnia:

(a) która nie zostanie odebrana przez zwycięzcę w czasie określonym w pkt 3.10.;

(b) której odbioru zwycięzca odmówił;

(c) której potwierdzenia odbioru zwycięzca odmówił

przepada.

3.12. Nagroda Główna lub Nagroda II stopnia zostanie wydana za pomocą usługi kurierskiej na koszt Organizatora, z zastrzeżeniem pkt 3.13. Organizator zastrzega, że nie dokonuje doręczenia Nagrody Głównej lub Nagrody II stopnia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3.13. Zwycięzca odbierający nagrodę będzie musiał wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz podpisać protokół wydania nagrody (zgodny ze wzorem załączonym do Regulaminu - Załącznik nr 2). W przypadku braku odbioru przez Uczestnika nagrody wysłanej przez Organizatora, począwszy od momentu zwrotu przez kuriera przesyłki, zwycięzca po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem Konkursu może na własny koszt wysłać kuriera celem odbioru przysługującej mu nagrody z siedziby McDonald’s Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa).

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej (w tym Konkursu) Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: latomccafe@mcdonalds.pl nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 r. Skrzynkę e-mailową latomccafe@mcdonalds.pl obsługuje Organizator lub w jego imieniu agencja "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest w szczególności upoważniona do udzielania Uczestnikom odpowiedzi na zgłoszoną reklamację zgodnie z zapisami pkt 4.4.

4.2. Organizator zastrzega, że reklamacje doręczone (przesłane) Organizatorowi po dniu 30 września 2019 r. nie będą rozpatrywane i nie wywołają skutków prawnych, pomimo ich prawidłowego wniesienia, z wyjątkiem przypadków, gdy Uczestnik nie wysłał reklamacji we wskazanym terminie z powodu zaistnienia uzasadnionych okoliczności, które wskazał w treści reklamacji w razie jej przesyłania po dniu 30 września 2019 r.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie żądania, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. W imieniu Organizatora reklamacje rozpatrywać może "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4.5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą na podstawie Regulaminu.

4.6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji na adres podany w treści tej reklamacji w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji, jednak nie później niż do dnia 15 października 2019 r. Jeśli Uczestnik poda w reklamacji adres e-mail z wyraźnym wskazaniem, że Uczestnik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację w drodze poczty e-mail albo jeżeli w treści reklamacji Uczestnik nie podał swojego adresu, Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest McDonald’s Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 (zwany dalej „ Administratorem danych”); dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Bonicki, Marcin.Bonicki@pl.mcd.com .

5.2. Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej, w tym przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej i Konkursu.

5.3. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej i Konkursu: imię i nazwisko, adres e-mail. Administrator danych przetwarza także następujące dane zwycięzców Konkursu: adres wskazany do doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

5.4. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Akcji Promocyjnej „McCafé – Letnia aktywacja 2019” oraz Konkursu w szczególności w celach związanych z udziałem Uczestników w Akcji Promocyjnej i Konkursie, ustaleniem prawa Uczestnika do uzyskania danej nagrody, doręczenia nagrody, rozpatrywania wniesionych reklamacji lub sprawozdawczości księgowej oraz podatkowej na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa.

5.5. Administrator danych może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, w szczególności spółce "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która obsługuje Promocję i Konkurs w imieniu Organizatora, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Akcji Promocyjnej i Konkursu, firmom kurierskim odpowiedzialnym za doręczenie nagród oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji Promocyjnej i Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania Akcji Promocyjnej i Konkursu, a po zakończeniu Akcji Promocyjnej i Konkursu – do czasu przedawnienia roszczeń lub ustania obowiązku prawnego Administratora danych (np. w zakresie archiwizacji dokumentacji rachunkowej).

5.7. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5.8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym m. in. prawa do:

(a) przeniesienia danych osobowych,

(b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

(c) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

(d) wniesienia żądania usunięcia danych osobowych;

(e) zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

5.9. Niniejsze postanowienia nie uchybiają innym regulacjom, w szczególności zawartym w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych dowiesz się w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s dostępnej pod adresem https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global .

5.10. Informacje o zwycięzcach Konkursu pojawią się w dedykowanym poście na kanale Facebook, na profilu marki McDonald’s, każdorazowo po zakończeniu danej Tury Konkursu. W treści posta zostaną oznaczeni zwycięzcy danej Tury Konkursu poprzez ich oznaczenie przy użyciu Facebook ID lub Instagram ID. Uczestnicy, poprzez kliknięcie (potwierdzenie) zgody, towarzyszącej Regulaminowi i uwidocznionej w osobnym oknie, wyrażają zgodę na taką publikację informacji o zwycięzcach Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1. Z chwilą udostępnienia publicznie postu, o którym mowa w pkt 2.2.(d) powyżej (tj. zamieszczenia zdjęcia wybranej części kubka w publicznym poście), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia kubka wykonanego w sposób opisany w pkt 2.1.(e)(ii) Regulaminu (zwanego dalej: „Utworem”) na następujących polach eksploatacji:

(a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(b) zwielokrotnianie Utworu w inny sposób nieprowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności poprzez wprowadzenie Utworu do pamięci komputera,

(c) rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

(d) rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

(e) wykorzystywanie Utworu w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.

6.2. Licencja zostaje udzielona na okres 1 roku.

6.3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody Głównej lub Nagrody II stopnia w Konkursie, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Utworów, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych w zakresie następujących pól eksploatacji:

(a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(b) zwielokrotnianie Utworu w inny sposób, nieprowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności poprzez wprowadzenie Utworu do pamięci komputera;

(c) rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(d) rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

(e) wykorzystywanie Utworu w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.

6.4. Z chwilą wydania Nagrody Głównej lub Nagrody II stopnia zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, a także upoważnia Organizatora do wykonywania innych autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu.

6.5. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji Utworu i tworzenia jego opracowań w celu wykorzystania go na potrzeby promocji czy reklamy, a także celem stworzenia Nagrody II stopnia. Uczestnik upoważnia Organizatora do niewskazywania autora Utworu w przypadku wykorzystywania go w działalności marketingowej lub handlowej Organizatora.

6.6. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego zdjęcie (Utwór) w ramach uczestnictwa w Akcji Promocyjnej (w tym w Konkursie) nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich. Posty zamieszczone w social media w ramach uczestnictwa w Akcji Promocyjnej (w tym w Konkursie) nie mogą być wulgarne ani obsceniczne – w przypadku, gdy w ocenie Organizatora udostępniony post będzie wulgarny lub obsceniczny, zgłaszający ją Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej lub Konkursie.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub innych praw czy dóbr osób trzecich przez Uczestników. W przypadku, gdy uprawnione osoby trzecie zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez Organizatora lub jakiekolwiek podmioty, na które Organizator przeniósł prawa do Utworów w tym udzielił licencji na korzystania z Utworów zgłoszonych w ramach Akcji Promocyjnej lub Konkursu oraz Utworów nagrodzonych w poszczególnych Turach w Konkursie, Uczestnik, który zamieścił kwestionowany post z Utworem, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich w pełnej wysokości, w tym uzasadnione koszty pomocy prawnej potrzebnej dla zachowania praw Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Nagrody w Akcji Promocyjnej (w tym w Konkursie) nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. Uczestnicy nie mogą przenieść przysługującego im prawa do nagrody przyznanej w Promocji lub Konkursie na osoby trzecie.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych, w szczególności spowodowane nieprawidłowym działaniem sieci Internet, awarią systemów teleinformatycznych, sieci lub systemu zasilania, wpływające na nieprawidłowe działanie lub niedziałanie Aplikacji McCafé Moments lub Aplikacji Mobilnej.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług biura podróży ITAKA wynikających z realizacji vouchera będącego Nagrodą Główną, tj. za sposób realizacji wycieczki, która została wybrana przez Uczestnika w ramach Nagrody Głównej.

7.4. Udział w Akcji Promocyjnej (w tym w Konkursie) jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej (w tym w Konkursie) oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

7.5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Akcji Promocyjnej lub Konkursu mają charakter informacyjny.

7.6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Akcji Promocyjnej lub Konkursu Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem wpłynął lub próbował wpłynąć na przebieg Akcji Promocyjnej lub Konkursu. W Akcji Promocyjnej i Konkursie niedozwolone są działania niezgodne z przepisami obowiązującego praw lub z Regulaminem, w tym mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad Akcji Promocyjnej lub Konkursu.

7.7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.

7.8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej pod adresem www.mcdonalds.pl.

7.9. Akcja Promocyjna oraz Konkurs nie są w jakikolwiek sposób przeprowadzane ani sponsorowane przez Apple Inc. ani jakikolwiek podmiot związany z tą spółką.


Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia __________________

Organizatorem Konkursu jest McDonald’s Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, REGON: 012050075, NIP: 5210088110, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 151.569.758,98 zł.

W Turze nr ____ do Konkursu przystąpiło ______ Uczestników.

Komisja dokonała weryfikacji postów zgłoszonych w ramach ______ Tury Konkursu, które w ustalonym przez Organizatora terminie zostały udostępnione publicznie w social media na zasadach opisanych w Regulaminie. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń, wyłoniono 3 zwycięzców ____ Tury Konkursu, którzy stworzyli najbardziej kreatywne zdjęcia (posty):

Zwycięzca 1. miejsca:

1. _____________________________________________________________________________

Pozostali zwycięzcy Konkursu:

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

Posiedzenie Komisji Konkursowej zakończono, dokumentując je niniejszym protokołem, podpisanym przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

Członkowie Komisji Konkursowej:

(1) przedstawiciel McDonald’s Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(2) Martyna Wójcik-Śmierska (polska plakacistka) lub osoba przez Nią wyznaczona

(3) przedstawiciel "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ze strony McDonald’s Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


_____________________________________

imię i nazwisko, podpis

Ze strony Martyny Wójcik-Śmierskiej


_____________________________________

imię i nazwisko, podpis

Ze strony "DDB Warszawa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


_____________________________________

imię i nazwisko, podpis

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ WYDANIA NAGRODY

w Konkursie „McCafé – Letnia aktywacja 2019”

organizowanym przez McDonald’s Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, REGON: 012050075, NIP: 5210088110, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 151.569.758,98 zł.

Ja niżej podpisany __________________________________________________________________

imię i nazwisko

będący zwycięzcą w __________ Turze Konkursu „McCafé – Letnia aktywacja 2019”

potwierdzam otrzymanie w dniu dzisiejszym zgodnej z Regulaminem Konkursu

Nagrody Głównej - vouchera Itaka o wartości 10 000 zł brutto*

Nagrody II stopnia - plakatu wykonanego przez p. Martynę Wójcik-Śmierską na bazie projektu kubka konkursowego o wartości 615 zł brutto*

(*niepotrzebne skreślić)

___________________________________________________________

podpis, data i miejsce odbioru nagrody